menu

Verbeterde Meldcode en werkwijze Veilig Thuis met ingang van 1-1-2019

Terug

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en om, indien nodig, passende hulpverlening in te schakelen. Het is daarom van belang dat ernstige signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld, zodat ze 'op de radar komen' bij Veilig Thuis. Dit is kort samengevat wat bedoeld wordt met de 'radarfunctie' van Veilig Thuis.

1. Wanneer en hoe geeft Veilig Thuis een terugkoppeling aan een melder?
Veilig Thuis geeft altijd terugkoppeling aan een melder nadat de veiligheid is beoordeeld en is vastgesteld welke hulp nodig is (triage). Deze triage duurt maximaal 5 werkdagen. Wanneer Veilig Thuis zelf actief wordt, door ‘Veiligheidsvoorwaarden’ op te stellen of ‘Onderzoek’ uit te voeren, dan krijgt de melder eveneens een terugkoppeling na afsluiting van deze diensten (max. 11 weken). De inhoud van de terugkoppeling is afhankelijk van de rol die de melder speelt in het vervolgtraject. De melder krijgt in ieder geval de informatie die nodig is voor een goede uitoefening van zijn taak.

2. De radarfunctie impliceert dat Veilig Thuis in de toekomst nieuwe meldingen uit verschillende bronnen kan combineren. Krijgt een professional die geacht wordt zicht te hebben op een cliënt(systeem), bijvoorbeeld een huisarts, ook een update van Veilig Thuis als er sprake is van een nieuwe melding bij Veilig Thuis?
Veilig Thuis hecht veel waarde aan het informeren van de huisarts, Jeugdgezondheidszorg en school over onveilige situaties waarin hun patiënt/cliënt/leerling verkeert. Als er een nieuwe melding binnenkomt over een gezin of huishouden, dan zal de veiligheid opnieuw worden beoordeeld (triage) en zullen betrokken professionals geïnformeerd worden als dat nodig is voor de uitoefening van hun taak en verantwoordelijkheid. Als Veilig Thuis heeft overgedragen aan een ketenpartner dan worden nieuwe meldingen, na triage, in de regel overgedragen aan diezelfde ketenpartner. In die situatie zal deze ketenpartner relevante andere partijen informeren.

3. Hoe gaat Veilig Thuis om met het vernietigen van dossiers, bijvoorbeeld als sprake is van een melding waarbij de zorgen niet bevestigd zijn?
De direct betrokkenen hebben het recht te vragen om vernietiging van hun dossier. In het geval dat Veilig Thuis tot de conclusie komt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan zal Veilig Thuis de direct betrokkenen actief wijzen op dit recht. Een verzoek tot vernietiging wordt in dat geval ingewilligd.

4. Hoe verhoudt de radarfunctie van Veilig Thuis zich tot de Verwijsindex Risicojeugd (VIR)?
De radarfunctie van Veilig Thuis houdt in dat de 26 Veilig Thuis organisaties informatie uit meldingen met elkaar verbinden en aan elkaar kunnen verstrekken. Bij iedere nieuwe melding wordt deze informatie aangevuld. Naarmate er meer professionals melden (ook als zij zelf hulp bieden of organiseren), beschikt Veilig Thuis over meer informatie die (bovenregionaal) gecombineerd kan worden. Zo kan Veilig Thuis tot een zorgvuldige beoordeling en besluitvorming komen bij een nieuwe melding. Daarnaast kan een professional een signaal afgeven in de VIR als er zorgen zijn over een jeugdige (0-23 jaar). De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel dat professionals verbindt als ze bij dezelfde jeugdige betrokken zijn. Zo wordt voorkomen dat ze langs elkaar heen werken. Veilig Thuis kan ook een signaal afgeven in de VIR, afhankelijk van de regionale afspraken die daarover zijn gemaakt.

5. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor regie op een casus?
Veilig Thuis draagt zorg voor het zicht op veiligheid, wat inhoudt:
• Veilig Thuis heeft een actueel beeld van de veiligheid van alle leden van het gezin/huishouden;
• Veilig Thuis schat de veiligheid in aan de hand van een gestandaardiseerd veiligheidstaxatieinstrument;
• Veilig Thuis beoordeelt de veiligheid in multidisciplinair verband.
Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het zicht op veiligheid als de melding is aangenomen en de triage is uitgevoerd (maximaal 5 werkdagen) of eerder indien er sprake is van een (crisis)situatie die spoed vereist. Veilig Thuis blijft zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke vervolgstappen - en dus voor het zicht op de veiligheid - als de uitkomst van de triage tot een of meer van de volgende conclusies leidt:
• de bedreiging van de veiligheid van een of meer betrokkenen vraagt om directe interventie;
• uit de melding blijkt dat er sprake is van structurele onveiligheid;
• uit de melding kan worden opgemaakt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar de melding bevat onvoldoende informatie om een oordeel te vormen over de vraag welk vervolgtraject passend is;
• het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling vraagt om nader onderzoek;
• er is anonimiteit ten opzichte van het gezin toegezegd aan de melder door Veilig Thuis;
• Veilig Thuis heeft besloten tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Besluit Veilig Thuis in de triage dat de casus bij Veilig Thuis blijft, dan is Veilig Thuis gedurende zijn bemoeienis verantwoordelijk voor het zicht op veiligheid.

6. Hoe krijgt het monitoren door Veilig Thuis invulling als sprake is van een melding die na triage direct wordt overgedragen aan het lokale veld?
Veilig Thuis zal de veiligheid monitoren nadat er door Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden zijn opgesteld of onderzoek is uitgevoerd. In die situaties zal over een langere periode worden gevolgd of er sprake is van veiligheid. Als in de triage wordt besloten dat de casus direct kan worden overgedragen aan het lokale veld of aan lopende hulpverlening dan zal deze instantie de veiligheid monitoren, indien nodig. Veilig Thuis kan de overdrachtspartij advies geven en ondersteunen bij het werken aan veiligheid. Bij nieuwe ontwikkelingen die wijzen op zich herhalende onveiligheid zal altijd de Meldcode opnieuw doorlopen worden, wat kan leiden toteen nieuwe melding bij Veilig Thuis.

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: