Sluit website direct

menu

Veiligheids voorwaarden

Terug

Veiligheidsvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2019 werken alle 26 Veilig Thuis-organisaties met het vernieuwde Handelingsprotocol. Het vernieuwde Handelingsprotocol gaat uit van de visie “gefaseerde ketensamenwerking” van van Arum en Vögtlander. Doordat in Midden-Brabant alle gemeenten deze visie hebben omarmd gaan we in de hele regio op deze nieuwe manier werken.

Met de nieuwe visie en daarmee het vernieuwde Handelingsprotocol van Veilig Thuis zijn er veranderingen gekomen. Een van de veranderingen zijn de veiligheidsvoorwaarden die Veilig Thuis samen met de directbetrokkenen (en waar mogelijk ook samen met professionals die betrokken zijn bij het gezin) stelt. Vanuit de veiligheidsvoorwaarden gaan de professioneel betrokkenen (wijkteam, hulpverlener) samen met de directbetrokkenen veiligheidsafspraken en een veiligheidsplan maken.

Wat betekenen deze termen?
De veiligheidsvoorwaarden beschrijven het WAT: welke resultaten/veiligheidsdoelen willen we behalen? Het gaat om concreet waarneembaar en toetsbaar gedrag. Veiligheidsvoorwaarden worden alleen opgesteld bij een Dienst van Veilig Thuis.
Veiligheidsafspraken zijn de acties die worden ondernomen om aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen. Zij beschrijven het ‘HOE’: iemand gaat iets doen, onderneemt actie. Ook hier gaat het om concreet waarneembaar en toetsbaar gedrag.
Het Veiligheidsplan is het kader waarin onder andere de veiligheidsvoorwaarden en de veiligheidsafspraken staan beschreven.

Directe veiligheid
Veilig Thuis gaat werken aan herstel van de directe veiligheid. Hiertoe stelt Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden op. Veilig Thuis doet dit bij voorkeur samen met de directbetrokkenen en waar mogelijk in nauwe samenwerking met de overdrachtspartij en al eerder betrokken professionals. De veiligheidsvoorwaarden vormen de basis voor het veiligheidsplan dat door de professional aan wie Veilig Thuis overdraagt wordt opgesteld.

In kaart brengen huidige situatie
Veilig Thuis heeft de verantwoordelijkheid in het realiseren van directe veiligheid. Zorgen voor directe veiligheid betekent dat er maatregelen worden genomen gericht op twee doelen:
1. de directbetrokkenen worden beschermd;
2. het geweld / de onveilige situatie moet per direct stoppen.

Veilig Thuis gaat eerst de huidige onveilige situatie(s) in kaart brengen. Belangrijk bij het vaststellen van onveiligheid in deze fase is het gesprek over feitelijke en ervaren onveiligheid met alle directbetrokkenen.

Opstellen van veiligheidsvoorwaarden
Veiligheidsvoorwaarden zijn volgens Veilig Thuis minimaal nodig om directe veiligheid te creëren en zijn daarmee niet-onderhandelbaar. Het is helpend om bij het stellen van de juiste veiligheidsvoorwaarden actief betrokken professionals en de (beoogde) overdrachtspartij te betrekken. De overdrachtspartij moet immers met het gezin, op basis van deze veiligheidsvoorwaarden, afspraken gaan maken en samenwerken om de stabiele veiligheid te borgen. Veilig Thuis draagt de veiligheidsvoorwaarden over aan een overdrachtspartij, bij voorkeur in een ‘warme overdracht’ maar in ieder geval ook schriftelijk.

Veilig Thuis beschrijft de veiligheidsvoorwaarde(n), als volgt:
Ø wat Veilig Thuis aan gedrag wil zien om te weten dat er directe veiligheid gerealiseerd wordt (het ‘WAT’)
Ø voor elke geprioriteerde onveilige situatie een veiligheidsvoorwaarde
Ø in begrijpelijke, concrete taal en positief geformuleerd
Ø bij voorkeur in dialoog met directbetrokkenen en (indien beschikbaar) de overdrachtspartij

Voorbeelden van veiligheidsvoorwaarden:
- de baby krijgt de voeding die volgens het consultatiebureau nodig is om een gezond gewicht te krijgen passend bij zijn leeftijd
- mevrouw krijgt voldoende voeding
- meneer kan 7x24 uur een beroep doen op verzorgers
- mevrouw brengt haar buren op de hoogte van de bedreigingen door haar ex-man
- de kinderen zijn geen getuige of slachtoffer van verbaal of fysiek geweld tussen ouders

Pas wanneer directe veiligheid is gerealiseerd, kan door de partij aan wie wordt overgedragen gewerkt worden aan stabiele veiligheid. Tijdens het werken aan stabiele veiligheid blijven de veiligheidsvoorwaarden die Veilig Thuis heeft gesteld gehandhaafd.

Vanuit de veiligheidsvoorwaarden gaan de professioneel betrokkenen (wijkteam, hulpverlener) samen met de directbetrokkenen veiligheidsafspraken en een veiligheidsplan maken.
Veilig Thuis gaat monitoren op de Veiligheidsvoorwaarden voor herstel van de directe veiligheid. Over de monitoring maakt Veilig Thuis afspraken met de overdrachtspartij en de directbetrokkenen.
Als je hierover nog vragen hebt, kun je terecht bij info@veiligthuismiddenbrabant.nl of 0800 – 2000 of 013 - 7516789

Ik zoek hulp

Deel deze website: