Sluit website direct

menu

Veilig thuis werkt vanaf 1 januari 2019 met nieuwe veiligheidsbeoordeling

Terug

Veiligheidsbeoordeling Veilig Thuis

Vanaf 1 januari 2019 werkt Veilig Thuis Midden-Brabant met een nieuwe veiligheidsbeoordeling. Voorheen werd dit Triage genoemd. Wij werken graag met jou als professional samen zodat we vanuit een gezamenlijk kader naar onveilige situaties kunnen kijken. Daarom informeren wij je graag over deze nieuwe veiligheidsbeoordeling.

Het proces
Nadat een melding bij Veilig Thuis binnenkomt, voeren we voor alle meldingen een veiligheidsbeoordeling uit. We screenen op urgentie van de situatie en op de kans op herhaling (structurele onveiligheid). Als we te weinig informatie hebben, geeft de beoordeling aan welke aanvullende informatie nodig is. De conclusie vanuit de veiligheidstaxatie dient als basis voor het besluit over een passend vervolg naar aanleiding van de melding (overdragen, dienst van Veilig Thuis inzetten, terugleggen bij directbetrokkenen). Bij meer dan de helft van de meldingen bij Veilig Thuis is sprake van structurele onveiligheid: herhaling van geweld en onveilige situaties.

Uitgangspunten van de veiligheidsbeoordeling
De belangrijkste functie van de veiligheidsbeoordeling is om zo snel en zo goed mogelijk te zorgen voor veiligheid. Dit doen we in samenwerking met de melder, de directbetrokkenen en de ketenpartners.
- Uitgangspunt voor het vaststellen van onveiligheid en van de noodzaak tot ingrijpen zijn feitelijke gebeurtenissen, niet of er sprake is van risicofactoren of kindfactoren. Daarom worden de feitelijke gebeurtenissen uitgevraagd en niet de vermeende risico’s noch het functioneren van de kinderen.
- De belangrijkste voorspeller voor herhaling van onveiligheid wordt in kaart gebracht: eerdere onveiligheid.
- Alle uitingen van onveiligheid in huiselijke kring worden vermeld, want juist de combinatie van meerdere vormen geeft de ernst van de schade aan.
- Er worden specifieke vragen gesteld met de focus op acute en structurele onveiligheid.
- De kennis van de melder wordt optimaal ingezet door samen met hem of haar de veiligheidstaxatie te doorlopen.
- Er is oog voor alle relaties in systeemverband en de eventuele dynamiek tussen directbetrokkenen.
- Het gericht verzamelen van de feiten, de beoordeling en de besluitvorming geschiedt samen met collega’s binnen en buiten Veilig Thuis, wat een solide basis vormt om gezamenlijk op te treden.

Veilig Thuis en de visie op ketensamenwerking
Het landelijk visiedocument ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg’ beschrijft de visie die ten grondslag ligt aan de veiligheidsbeoordeling. Kern van de visie is dat samenwerking voorop staat en dat deze samenwerking in de eerste plaats gericht moet zijn op het werken aan directe veiligheid en pas daarna gericht kan worden op het aanpakken van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de onveiligheid. Dit laatste wordt risico gestuurde zorg genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid.

Op haar beurt legt stabiele veiligheid de basis voor het werken aan herstel. Ervaringen van geweld en ernstige onveiligheid binnen vertrouwensrelaties leiden tot interpersoonlijk trauma en zijn per definitie schadelijk. Als dit traumatische herinneringen tot gevolg heeft die zich aan kind, jongere of volwassene blijven opdringen, is een individuele traumabehandeling volgens de richtlijnen nodig. Door gefaseerd te werken wordt het natuurlijke herstelproces van het gezin in de tijd ondersteund en gevolgd.

Betekenis van de veiligheidsbeoordeling in de ketensamenwerking
Aan de voordeur van Veilig Thuis, bij een vraag om advies en een melding, wordt gezamenlijk een weging van ernst van de problematiek gemaakt, wordt er nagedacht over wat er nodig is voor meer veiligheid, en wordt er besproken waar samenwerking mogelijk is. Aan de achterdeur van Veilig Thuis, bij overdracht van de casus, kan de relevante informatie vanuit de veiligheidstaxatie die Veilig Thuis bijeen heeft gebracht, een belangrijke bijdrage leveren aan het spoedig starten van gerichte hulp. De ketenpartner kan gebruik maken van de ‘feitelijke zorgen over onveiligheid’ om in samenwerking met Veilig Thuis, met de betrokken professionals en met het gezin allereerst de directe veiligheid te versterken zoals in het visiedocument wordt voorgesteld.

Toetsing en besluitvorming
Er vindt een intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling, toetsing en besluitvorming plaats op basis van alle tijdens de veiligheidsbeoordeling verzamelde informatie. Doel van de gezamenlijke ‘taxatie van toekomstig gevaar’ en ‘taxatie van veiligheid’ door twee Veilig Thuis medewerkers is om alle tijdens proces van veiligheidsbeoordeling verzamelde informatie te integreren, te toetsen en om gezamenlijk te besluiten wat bij deze casus het beste vervolg is.

Conclusie veiligheidstaxatie
- (Vermoeden van) Acute onveiligheid en daardoor vermoeden van structurele onveiligheid
- Structurele onveiligheid
- Vermoeden van structurele onveiligheid & kindcheckmeldingen
- Eenmalige ernstig onveilige situatie
- Multi-problematische leefsituatie & hulp organiseren lukt niet, heeft onvoldoende effect, of gezin/huishouden heeft geen hulpvraag
- Multi-problematische leefsituatie en mogelijkheid tot inzetten hulp
- Geen zorgen over veiligheid of multiproblematische leefsituatie, wel zorgen over kindproblematiek met pedagogische onmacht of kwetsbare personen in het systeem
- Geen zorgen over veiligheid

Mogelijke besluiten na veiligheidsbeoordeling
- Bemoeienis Veilig Thuis (inzetten van een dienst van Veilig Thuis)
- Overdracht (naar ketenpartner /wijkteam/etc.)
- Geen vervolg
Indien de veiligheidsbeoordeling afwijkt van de beschreven richtlijnen in het handelingsprotocol dan wordt de afwijking onderbouwd beschreven.

Als je hierover nog vragen hebt, kun je terecht bij info@veiligthuismiddenbrabant.nl of 0800 – 2000 of 013 - 7516789

Ik zoek hulp

Deel deze website: