Sluit website direct

menu

Veilig Thuis Midden-Brabant behaalt wederom ISO certificering

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant behaalt wederom ISO certificering

Certificering draait om het zichtbaar maken van kwaliteit op een manier die waardevol is voor degene die zorg nodig heeft, die zorg inkoopt en voor de zorgaanbieder zelf. Om dit te kunnen borgen kreeg het auditteam van het onafhankelijk onderzoeks- en certificatiebureau “Certificatie in de Zorg”, op 27 augustus 2020 een kijkje in de keuken van VTMB.

Wij zijn trots op onderstaand resultaat en op alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Hierbij de samenvatting van het auditteam:

Veilig Thuis Midden-Brabant presenteert zich, wederom, als een organisatie die zich met passie en aantoonbaar inspant om de kwaliteit van haar dienstverlening en die van de keten continue te verbeteren. Focus op “wie zijn wij en wat is onze opdracht” is uitgangspunt bij de inrichting van de organisatie, de uitvoering van het primair proces en professionalisering van medewerkers. Iedereen in de organisatie is zich bewust dat de kwaliteit van de dienstverlening voor cliënten afhankelijk is van de kwaliteit van de totale keten. Overtuigend spant de organisatie zich in om de afstemming en samenwerking met de keten te optimaliseren. De formele samenwerkingsafspraken, de regionale projectleider en het bestuurlijk platform hebben toegevoegde waarde voor VTMB in het versterken van de organisatie in de keten en de keten als geheel.

Veilig Thuis Midden Brabant is aantoonbaar aan de slag gegaan met de aandachtspunten en afwijkingen van de vorige audit.

De organisatie laat zich zien als een lerende organisatie waar het kwaliteitsdenken in alle gremia goed is ontwikkeld. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het optimaliseren van het primair proces en de ondersteuning daarvan. De organisatie van de front- en backoffice en de samenwerkingsafspraken met Toegang zijn hier een krachtig voorbeeld van. Dit laat aantoonbaar zijn effect zien op: afname spanningsveld tussen aantal meldingen en complexiteit enerzijds en borgen beschikbare capaciteit en kwaliteit anderzijds, risicobeheersing en begrenzen van dienstverlening.

De organisatie is nieuwsgierig naar haar prestaties (effect op veiligheid, klantwaarde) en wil deze zichtbaar maken.

Coronacrisis: de organisatie toont aan voortvarend, zelfstandig en tijdig actie te hebben ondernomen in het nemen van effectieve maatregelen voor zowel medewerkers als cliënten. Veiligheid, continuïteit en kwaliteit van de organisatie en dienstverlening zijn in de crisis voldoende geborgd. De aanpak is geëvalueerd, op basis hiervan is een verbeterplan opgesteld. Ook heeft de crisis inzichten opgeleverd over anders werken in de toekomst.”

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: