Sluit website direct

menu

Radarfunctie Veilig Thuis

Terug

Waarom vanaf 1 januari 2019 een radarfunctie bij Veilig Thuis?

Bij Veilig Thuis gaat het om problematiek die vaak langdurig speelt. Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling zijn geen geïsoleerde, eenmalige gebeurtenissen. Onderzoek wijst uit dat eerder geweld de belangrijkste voorspeller is voor toekomstig geweld in huiselijke kring. Factoren als psychische problemen, armoede of verslaving zijn belangrijke indicatoren voor de kans dat na een eerder incident opnieuw huiselijk geweld of kindermishandeling zal plaatsvinden. Willen we huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan kunnen pakken, dan moeten we het langdurige karakter van de problematiek en het hoge risico op herhaald slachtofferschap onderkennen.

Het idee van een overkoepelende radar bij Veilig Thuis is nieuw. Tot 2019 bestond deze nog niet! Het inrichten van de radarfunctie bij Veilig Thuis hangt nauw samen met de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De oorspronkelijke Meldcode bood professionals de keuze om ofwel zelf hulp te verlenen ofwel een signaal te melden bij Veilig Thuis. Daardoor kon het gebeuren dat professionals ook bij hele ernstige casuïstiek geen melding deden bij Veilig Thuis. Als gevolg van de aanscherping van de Meldcode is dit veranderd. Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld doorlopen professionals een aantal stappen. Het beroepspecifieke afwegingskader dat onderdeel is van stap 5 van de Meldcode helpt professionals om te beslissen of melden noodzakelijk is. Van professionals wordt verwacht dat zij volgens het door hun beroepsgroep opgestelde afwegingskader bij ernstige signalen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Dit staat los van de vraag of de professional zelf adequate hulp kan verlenen. Het melden is erop gericht dat ernstige signalen bij Veilig Thuis op de radar komen, zodat Veilig Thuis deze nu en in de toekomst kan combineren met andere signalen.

Wat houdt de radarfunctie van Veilig Thuis in?

Naast het uitvoeren van bestaande taken zoals het onderzoeken van meldingen en het direct herstellen van veiligheid waar nodig, zal Veilig Thuis extra taken in het kader van de radarfunctie uitvoeren. De radarfunctie bij Veilig Thuis krijgt invulling door:
a) maatregelen die erop gericht zijn dat signalen bij Veilig Thuis ‘op de radar’ komen
b) monitoring van casuïstiek
Hieronder worden beide punten nader toegelicht:

Ad a: Maatregelen die erop gericht zijn dat signalen bij Veilig Thuis ‘op de radar’ komen
Vermoedens van ernstige mishandeling moeten altijd worden gemeld bij Veilig Thuis (stap 5 Meldcode). De aanscherping van de meldcode betreft de verplichting aan beroepsgroepen om een afwegingskader te hanteren dat aangeeft vanaf welke mate van ernst/risico op revictimisatie professionals altijd een melding doen bij Veilig Thuis. Het doen van een melding staat los van de vraag wie een interventie of hulpverlening biedt! Bij iedere melding beoordeelt Veilig Thuis altijd de veiligheid in de desbetreffende casus. Indien nodig treft Veilig Thuis aanvullende maatregelen gericht op veiligheid en adequate hulpverlening. In het beoordelingsproces betrekt Veilig Thuis ook informatie van andere Veilig Thuis organisaties. Zo komt een landelijk werkende radar tot stand.

Ad b: Monitoring van casuïstiek
De radarfunctie van Veilig Thuis is gericht op een zo compleet mogelijk inzicht in aard en ernst van problematiek, om zo een goede beoordeling van de veiligheid te kunnen maken. Daarom is het van belang dat Veilig Thuis de resultaten van de door hen voorgeschreven interventies in kaart brengt om zo zicht te houden op hoe de veiligheid zich ontwikkelt met het verloop van de tijd.

Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek neemt Veilig Thuis een actieve rol in het monitoren van veiligheid:

  • Bij casuïstiek die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling direct overdraagt aan een lokaal/sociaal team of aan andere hulpverleners zal Veilig Thuis de casuïstiek niet monitoren. Overigens zal Veilig Thuis bij een nieuwe melding de veiligheid opnieuw beoordelen. Als er over een lichte casus die Veilig Thuis heeft overgedragen aan het lokaal veld opnieuw een signaal aan Veilig Thuis wordt doorgegeven, zal Veilig Thuis dus opnieuw, via veiligheidsbeoordeling, de veiligheid beoordelen.
  • Bij casuïstiek die Veilig Thuis niet direct na veiligheidsbeoordeling overdraagt aan het lokaal veld, maar waar sprake is van bemoeienis van Veilig Thuis, zal Veilig Thuis na overdracht van de casuïstiek het resultaat van de interventies op de veiligheid actief monitoren. De periode waarin Veilig Thuis de veiligheid monitort zal per casus verschillen. Gemiddeld wordt een duur van anderhalf jaar als een realistische duur beschouwd.

Als je hierover nog vragen hebt, kun je terecht bij info@veiligthuismiddenbrabant.nl of 0800 – 2000 of 013 - 7516789

Ik zoek hulp

Deel deze website: