Sluit website direct

menu

Onderzoek Hogeschool Utrecht en Veilig Thuis i.s.m. primair onderwijs

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant en de Hogeschool Utrecht (HU) gaan i.s.m. scholen uit het primair onderwijs in de regio Hart van Brabant het onderzoeksproject "Samen in Beeld" uitvoeren met als doel de samenwerking tussen Veilig Thuis Midden-Brabant en scholen te versterken

We zijn er van overtuigd dat elke school alles uit de kast haalt om datgene te doen wat het beste is voor de leerlingen, zeker voor leerlingen die (grote) risico's in hun ontwikkeling lopen. Op het moment dat deze risico's te maken hebben met (vermoedens van) kindermishandeling/huiselijk geweld, is dat de verbindende factor tussen scholen en Veilig Thuis Midden-Brabant. Deze verbinding willen wij meer handen en voeten gaan geven. Hieronder leggen we uit hoe we het onderzoeksproject gaan uitvoeren.

Als Veilig Thuis Midden-Brabant de signalen (vermoedens) van kindermishandeling van een leerling op school onderzoekt, vindt er vaak een informatief gesprek plaats zodat Veilig Thuis zich kan verdiepen in de situatie van het kind. Dit gebeurt om de juiste vervolgstappen te kunnen nemen, de directe veiligheid te organiseren en waar nodig over te dragen aan hulpverlening/lokale veld. Naast het aannemen van meldingen is Veilig Thuis Midden-Brabant een sparringpartner voor scholen en wordt advies gegeven over wat school zelf kan doen met de zorgen die gesignaleerd worden.

Hoe gaan we aan de slag?
Als er signalen zijn van (vermoedelijke) kindermishandeling van een leerling op school en deze melding is door een andere partij dan school gedaan, gaan wij in het kader van het onderzoeksproject "Samen in Beeld" met een onderzoeker van de HU en de leerkracht van de leerling in gesprek. Niet om onszelf te informeren over de inhoud van de casus (de casus wordt anoniem besproken), maar met als doel samen met de leerkracht te kijken naar zijn/haar beleving over een melding en het onderwerp kindermishandeling. Dat kan betrekking hebben op het signaleren, het (samen met IB-er of andere collega) melden van een vermoeden van kindermishandeling, het hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de samenwerkingsrelatie/vertrouwensband met de ouders en het steunen van de leerling. Daarnaast verkennen we op welke manier we de samenwerking kunnen versterken.

Aan alle basisscholen in de regio Hart van Brabant is een informatieve brief verzonden. Wij hopen dat scholen deel zullen nemen aan de gesprekken en op die manier een bijdrage willen leveren aan het onderzoek en het versterken van de samenwerking tussen Veilig Thuis en scholen. Zo hopen we ons samen blijvend in te zetten voor een veilige thuissituatie voor alle kinderen!

Ik zoek hulp

Deel deze website: