Sluit website direct

menu

Marloes Alvers: “Met Veilig Thuis is er een hele natuurlijke samenwerking”.

Terug

Marloes Alvers, unitmanager Reclassering Nederland: “Met Veilig Thuis is er een hele natuurlijke samenwerking”.

Reclassering Nederland heeft verschillende taken. Zij adviseren de rechtbanken en het Openbaar Ministerie over daders en verdachten. De rechter of officier van justitie geeft de reclassering de opdracht om een adviesrapport uit te brengen als zij meer over een dader of verdachte willen weten. Ook begeleiden en controleren zij mensen die onder reclasseringstoezicht staan. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. Reclassering Nederland voert tevens gedragstrainingen uit om het gedrag van justitiabelen te veranderen. Ten slotte leiden ze verdachten en veroordeelden zo nodig door naar forensische zorg.

Marloes Alvers is sinds een jaar unitmanager bij Reclassering Nederland voor de regio Zeeland – West-Brabant, waaronder ook de regio Midden-Brabant valt.

Integrale samenwerking
We vragen Marloes hoe het sociale domein er idealiter over vijf jaar uit zou moeten zien. Marloes: “Ik hoop dat we dan daadwerkelijk een integrale samenwerking hebben met elkaar. Dat de gemeenten en zorg- en strafpartners bekend zijn met elkaars expertise en daar ook optimaal gebruik van maken. Dit gebeurt nu ook al wel, maar dit verschilt nog per partner. Met Veilig Thuis is er een hele natuurlijke samenwerking. Bij de wijk- en toegangsteams is men minder bekend met de reclassering en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Afstemming met de partners in een casus over wie wat doet en vooral op welk moment is noodzakelijk. Met alle partners een integraal traject aanbieden en geen losstaande trajecten die de cliënt bij de afzonderlijke instanties moet lopen, dat is de stip op de horizon.” De eerste stappen zijn inmiddels gezet met het Actie-overleg waarin Politie, OM en Veilig Thuis casuïstiek met elkaar bespreken.

Marloes vervolgt: “Reclassering Nederland probeert haar bekendheid bij partners te vergroten door presentaties bij hen te geven. Het is vaak onbekend wat de reclassering allemaal doet en welke mogelijkheden maar ook onmogelijkheden er zijn.”

Bevlogen teams in buurt en bajes
Marloes legt uit dat Reclassering Nederland haar eigen medewerkers stimuleert om verder te kijken dan alleen het gedwongen kader waarin zij werken. “De reclassering is maar een klein onderdeel van een traject dat meestal al lopend is. Medewerkers krijgen de ruimte om ‘de boer op te gaan’ en vaker aan te sluiten bij overleggen om mee te denken in casussen. Niet alleen de casussen waarbij Reclassering Nederland al betrokken is overigens. Dit past binnen de landelijke visie van Reclassering Nederland: Bevlogen teams in buurt en bajes. Doel is ook om integrale, ononderbroken trajecten voor cliënten te realiseren, door als Reclassering Nederland zelf aangehaakt te blijven of af te stemmen dat ketenpartners dit doen. Hiermee wordt voorkomen dat van vooraf aan begonnen moet worden als een cliënt bijvoorbeeld uit detentie komt.”

Stevige ambitie Tilburg
Over de huidige samenwerking met de ketenpartners is Marloes over het algemeen tevreden, zeker als het gaat over de regio Midden-Brabant. “Er wordt veel en goed samengewerkt. Reclassering Nederland is een uitvoerende en toezichthoudende instantie en geen zorgverlener. Wanneer er zorg nodig is werkt Reclassering Nederland samen met de zorgpartner. Ook met de gemeenten wordt veel samengewerkt. Vooral de gemeente Tilburg heeft een stevige ambitie om met elkaar echt voor een veilige samenleving te gaan. In de ketenoverleggen verschaffen wij als Reclassering Nederland inzicht in de (on)mogelijkheden binnen het justitiële kader. De regio Hart van Brabant wordt in zijn geheel gezien als een goede samenwerkingspartner.”

Marloes ziet voor Reclassering Nederland ook nog een rol bij preventie van delictgedrag in risicovolle situaties. “De reclassering komt vanuit haar wettelijke taakstelling pas in beeld als er al een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Echter, de reclassering is met haar expertise op het gebied van voorkomen van (herhaald) delictgedrag middels risicomanagement en gedragsverandering ook een waardevolle sparringpartner nog voordat delictgedrag plaatsvindt. Hier wordt al wel gebruik van gemaakt, maar dit is nog teveel persoonsafhankelijk.”

Boerenverstand
Op de vraag wat haar zorgen baart als het gaat om het zorg- en veiligheidsbeleid of de samenwerking in het netwerk merkt Marloes op het frustrerend te vinden dat bureaucratie soms in de weg staat om te doen wat nodig is om het werkelijke verschil te maken voor de cliënt. Marloes: “Regels, protocollen en werkprocessen blijken soms te prevaleren boven wat we met ‘boerenverstand’ weten wat zou moeten gebeuren in een casus om echt het verschil te kunnen maken.”

Daarnaast noemt Marloes de hardere roep in de maatschappij om hard en streng straffen, als zorg. Marloes: “Het politieke klimaat heeft invloed op de reclassering. Het is herhaaldelijk wetenschappelijk bewezen dat harde repressie niet werkt om (herhaald) delictgedrag te voorkomen. Nederland doet niet onder voor andere Europese landen qua hoogte van straffen. Verzwaring in de wet is volgens Marloes niet nodig: “We hebben in Nederland rechters die experts zijn en opgeleid zijn om maatwerk te leveren. We moeten slim straffen in plaats van enkel harder straffen.”

Als Marloes het over haar persoonlijke drijfveer heeft vertelt ze, net als de meeste medewerkers in deze sector, in wezen een idealist te zijn. Betekenisvol bezig zijn en het verschil kunnen maken. Marloes legt uit: “In ons vak is dat oog hebben voor de mens en niet alleen voor het delictgedrag dat we afkeuren. Het gaat vaak om kwetsbare mensen in onze samenleving waar je iets voor kunt betekenen en daarmee de samenleving veiliger probeert te maken. Dit is de reden dat ik dit vak, eerst vanuit de uitvoering en nu als leidinggevende, 13 jaar geleden ben gaan doen.”

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: