Sluit website direct

menu

Marco van Genderen pleit voor veel meer investering op preventie binnen het sociale domein

Terug

Marco van Genderen pleit voor veel meer investering op preventie binnen het sociale domein: “Nu zie je nog te vaak dat er pas ondersteuning komt op het moment dat de problemen al erg groot zijn in een gezin.”

Marco van Genderen is sinds twee jaar Algemeen Manager van de Coöperatie Toegang Tilburg. Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant. Toegang Tilburg werkt o.a. nauw samen met Veilig Thuis Midden-Brabant, scholen en diverse partners als zorgaanbieders en politie.

Wederzijds vertrouwen
We spreken Marco via MS Teams en vragen hem hoe naar zijn mening het sociale domein er over een jaar of vijf idealiter uit zou zien. Marco: “Er is gelukkig al een verandering in beweging gezet. We weten elkaar goed te vinden in de keten. Voor de inwoners moet het zo zijn dat de organisaties het eigen belang niet boven dat van de inwoner stellen. Ik ga ervanuit dat de ketenpartners, of netwerkpartners over een aantal jaren nog steeds in de wijk werken vanuit de eigen deskundigheid en specialisme, waarmee wordt gezorgd dat inwoners de juiste ondersteuning op het juiste moment krijgen. Op een manier die van vertrouwen uitgaat en minder van controle en bureaucratie. Dit vertrouwen moet er zijn tussen organisaties en cliënten, maar ook tussen organisaties onderling. De organisaties dienen daar te zijn waar de inwoner ook is; zo dichtbij mogelijk, in de wijken, sportclubs en scholen. Dit moet wel minder verkokerd dan het nu is.”

Op de vraag wat er nodig is om wederzijds vertrouwen te realiseren antwoordt Marco dat het vooral nodig is dat iedereen de gemaakte afspraken kan nakomen. Marco: “Geen beloftes doen die niet reel zijn, uitgaan van vertrouwen en niet naïef zijn naar elkaar.” 

Pilot Verbinden Samenwerken
Sinds 1 januari jl. werken Toegang Tilburg en Veilig Thuis Midden-Brabant samen in de pilot Verbindend Samenwerken. Deze nieuwe manier van werken houdt in dat in een dienst van Veilig Thuis vroegtijdig samen wordt opgetrokken met Toegang Tilburg in het organiseren en borgen van de directe en stabiele veiligheid in complexe Jeugdzaken. Er wordt direct samen opgetrokken in een casus vanaf aanvang van de dienst en samen op huisbezoek gegaan. Hierdoor is er sprake van continuïteit en borging en de overdracht van Veilig Thuis naar Toegang Tilburg verloopt geleidelijk voor de cliënt. Juiste hulpverlening en ondersteuning kan sneller worden ingezet. Marco: “Het werkt veel beter als samen wordt opgetrokken dan wanneer beide organisaties afzonderlijke hun route lopen. Toegang Tilburg en Veilig Thuis zijn erg positief over deze manier van werken. Gebleken is dat dit meer commitment van de cliënt op het vervolgtraject oplevert en dat stabiele veiligheid eerder wordt bereikt.”

De meeste netwerkpartners zijn echt wel bereid om buiten de eigen comfortzone te werken, denkt Marco. “De organisaties willen en proberen dit. Er dient echter wel een goede ontwikkelomgeving te worden gecreëerd waarbij gaandeweg met elkaar op bepaalde onderdelen gekeken kan worden hoe meer ontschot gewerkt kan worden.”

Preventie
Marco merkt op dat Toegang Tilburg steeds meer vragen van inwoners ziet binnenkomen. Dit zijn vaak herhaalde en terechte vragen. “Als we in de keten op dezelfde manier blijven werken komt er geen verbetering. Op vragen van inwoners moeten we als keten flexibeler, sneller en makkelijker in kunnen gaan. Daarnaast is het nodig nog meer te investeren op preventie en voorkomen van recidive. Nu zie je nog vaak dat er pas ondersteuning komt als de problemen in een gezin al groot zijn. Toegang Tilburg wil investeren in het bieden van meer lichte ondersteuning dan nu gebeurt en ook langer indien nodig. Een meer hybride ondersteuningsvorm. Lichte ondersteuning is alleen mogelijk als je er eerder bij bent en meer maatwerk kunt leveren.” Marco noemt als voorbeeld een strippenkaartmodel waarmee een inwoner ondersteuning kan aanvragen op het moment dat dit nodig is. Maatwerk op een manier dat ook meer verantwoordelijkheidsgevoel neerlegt bij de inwoner.

Trots
Wat Marco zorgen baart, is dat er nog altijd meer vraag is naar ondersteuning door inwoners dan de organisaties aankunnen. Het lukt nog niet om cliënten te laten doorstromen zonder teveel wachttijd. Dit moet in de keten worden opgelost. Er gaat echter ook al veel goed. Dat lijkt soms minder van belang, maar voor het overgrote deel zijn we met zijn allen goed bezig. Marco: ik kan ook enorm trots zijn op mijn medewerkers als het lukt om een complexe casus snel en doeltreffend op te pakken. We hebben daarnaast een heel goed contactcentrum, men weet ons goed te vinden.”

Tot slot noemt Marco dat de menselijke maat boven alle leantrajecten moet staan. “Het gaat uiteindelijk om mensen, zowel inwoners als medewerkers.”

 

 

 

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: