Sluit website direct

menu

"Investeren in kinderen is investeren in de toekomst."

Terug

Barbara Gussenhoven en Ludo van Beek, Raad voor de Kinderbescherming: "Investeren in kinderen is investeren in de toekomst."

We spreken Barbara en Ludo via MS teams, vanwege het wederom aangescherpte advies om zoveel mogelijk thuis te werken door het oplopend aantal Corona besmettingen. Op de vraag hoe volgens hen het sociale domein er idealiter uit zou zien over enkele jaren, benoemt Ludo als belangrijk doel dat de zorg- en straforganisaties zoveel mogelijk wachtlijstvrij kunnen werken. Ludo: “Waarbij de keten zo is ingericht dat we in het geval van de Raad voor de Kinderbescherming kinderen op het juiste moment op een goede manier verder kunnen helpen.”

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
"De Raad voor de Kinderbescherming kijkt positief naar het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming”, noemt Ludo. Dit Toekomstscenario is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en de VNG. Aanleiding voor dit Toekomstscenario is dat er nog veel te verbeteren valt in het systeem van jeugdhulp en jeugdbescherming. Kinderen en gezinnen voelen zich niet altijd voldoende gehoord en gezien, de achterliggende problematiek bij gezinnen krijgt te weinig aandacht en professionals staan onder grote werkdruk. Er worden nu nog kansen gemist om deze problematiek, die veelal op ouder- en gezinsniveau ligt, in samenhang op te lossen. Het Toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar (2026-2031) uit zou kunnen zien.

Ludo vervolgt: “Van belang is dat er genoeg ruimte en faciliteiten blijven om zorg te dragen voor adequate rechtsbescherming bijvoorbeeld. Uitgezocht moet worden of er daadwerkelijk dubbeling in de onderzoeken van de verschillende organisaties zit. Dit gebeurt met proeftuinen en pilots van uit het Toekomstscenario die komende tijd worden ingezet. In de regio Midden-Brabant wordt momenteel overigens met een klantreis gekeken hoe een traject loopt van aanmelding bij het toegangsteam tot en met de uitvoering van een maatregel door de Gecertificeerde Instelling. Wie doet wat, is dit het meest logisch en zijn er mogelijkheden om te verbinden en het efficiënter te doen.”  

Onafhankelijke toets
Als het gaat om samenwerking met de partners in het zorg- en strafdomein zou Barbara graag meer integraliteit zien. Barbara: “Verder zou het goed zijn als de expertise van de Raad voor de Kinderbescherming al eerder ingevlogen wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een consult. De Raad kan dan al met zijn expertise en onafhankelijke blik meedenken. Wanneer de kans groot is dat er toch een onafhankelijke toets uitgevoerd moet worden voordat een situatie aan de rechter wordt voorgelegd, is het erg handig als een dergelijk consult al heeft plaatsgevonden. Er ontstaat dan geen extra wachttijd voor gezinnen en kan het proces vloeiender door lopen.”

Barbara merkt verder op: “Je wil het met elkaar beter maken voor gezinnen. Daar zijn alle organisaties die hierbij betrokken zijn het wel over eens. Dit lukt echter pas als buiten de eigen kaders wordt gedacht en gewerkt. In deze regio is er echt al wel vooruitgang te zien. Dit merk je aan de toenemende korte lijntjes die er zijn. In het Bestuurlijk Platform Huiselijk Geweld en Kindermishandeling komen de organisaties uit Midden-Brabant elkaar tegen. Dit is constructief omdat je elkaar hier leert kennen en vanuit het Platform ontstaan goede ideeën. Het overleg levert meer begrip en verbeteringen op. De organisaties spreken meer één taal, hebben hetzelfde beeld en zoeken meer verbinding met elkaar om niet op het eigen eilandje te blijven.”

Gezinsadvocaat
De wachtlijsten zijn een groot probleem bij de meeste organisaties in de keten. Jeugdbescherming Brabant kondigde in juni 2021 een cliëntenstop aan. Deze cliëntenstop is per 15 december 2021 opgeheven. Ludo vertelt soms letterlijk wakker te liggen van de wachtlijsten: “Het gevoel van crisis is zo groot. Al zou er extra geld zijn om de wachtlijsten weg te werken, dan nog zijn er geen mensen voor. Vacatures zijn heel moeilijk in te vullen.” Barbara beaamt dit: “Het niet direct kunnen inzetten van hulpverlening is ook een grote zorg. Ouders in een conflictscheiding willen in het vrijwillig kader vaak geen hulpverlening. Wanneer uiteindelijk om een OTS wordt verzocht voor een gezin, dan wordt vaak opnieuw dezelfde hulp ingezet als werd aangeboden in het vrijwillig kader. Ouders zijn dan verplicht om de hulpverlening te volgen, maar dan moet er vaak gewacht worden vanwege een wachtlijst. Gelukkig loopt in Midden-Brabant nu een pilot met de Gezinsadvocaat om te voorkomen dat dergelijke gezinnen in de molen van complexiteit terecht komen.” De Gezinsadvocaat is een duo (advocaat en een gedragswetenschapper) dat het gehele proces tijdens en na een scheiding regisseert. Bij start wordt er gekeken naar wat het gezin (ouders én kinderen) nodig heeft om de scheiding goed af te wikkelen. Met deze pilot wordt er vanuit gegaan dat scheidingszaken niet meer jarenlang duren en dat kinderen minder last hebben van de scheiding van hun ouders. De pilot is goed voor ondersteuning aan 100 gezinnen en duurt naar verwachting tot de zomer van 2022.

Investeren in kinderen
“De juiste interventie doen op het juiste moment en hier nog meer proactief in zijn. Er toe doen waar het nodig is”, benoemt Barbara tot slot als belangrijke doelen voor de Raad voor de Kinderbescherming. Ludo: “Mijn drijfveer om bij de Raad voor de Kinderbescherming te werken is altijd geweest om kinderen die zich in een lastige situatie bevinden te helpen. Ik heb hier heel bewust voor gekozen vanuit de overtuiging dat investeren in kinderen investeren in de toekomst is.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: