Sluit website direct

menu

Alexander van den Broek en Rianne van Giessen: “Onderwijs is de sleutel om tot ontwikkeling te komen.”

Terug

Alexander van den Broek en Rianne van Giessen (resp. directeur en adjunct directeur VSO van Scholengemeenschap De Keyzer in Goirle): “Het is echt nodig dat er een gecombineerd hulpaanbod komt in de vorm van behandeling bij een zorginstelling èn begeleiding op school. 95% van onze leerlingen doet het uiteindelijk goed op onze school, het gaat om de 5% van de jongeren waarvoor nu nog geen passend hulpaanbod is.”

Scholengemeenschap De Keyzer is een school voor speciaal onderwijs. Er zijn twee afdelingen: Speciaal Onderwijs (SO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Een keer in de vier weken overlegt De Keyzer met Veilig Thuis Midden-Brabant en Politie West- en Midden-Brabant over casussen waarbij veiligheid in het geding is. Dit structurele overleg is gestart vanuit een pilot die het derde jaar is ingegaan. Alexander van den Broek: “Dit is een belangrijk overleg omdat je echt samen om de tafel zit en de lijnen kort zijn. Ook helpt het in het kader van verwachtingenmanagement. We begrijpen de procedures en beperkingen vanuit Veilig Thuis nu beter en snappen ook welke lijn we moeten volgen."

Huidige hulpaanbod vaak niet voldoende
Rianne van Giessen: “Na een melding bij Veilig Thuis wordt vaak een behandeling geadviseerd. De behandelaar is echter beperkt in mogelijkheden en het huidige behandelaanbod van zorgorganisaties, zoals bijvoorbeeld de GGZ, is niet passend voor alle leerlingen.” Alexander vult aan: “Er is in de regio geen aanbod voor begeleiding op school in combinatie met behandeling door de zorginstelling. Het probleem op school blijft dan bestaan, want de therapie werkt meestal pas na langere tijd. Hierdoor ontstaan mogelijk onwenselijke of onveilige situaties op school, ook voor de andere leerlingen.

De GGZ erkent dit probleem maar wordt niet gefinancierd voor het gewenste aanbod. De Keyzer is in gesprek met de gemeenten Tilburg en Goirle over dit hiaat. Samen met de Samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs en enkele zorginstellingen is ook bij de gemeenten gepleit voor toevoeging van schoolmodules aan dagbehandeling, zodat de verbinding met het onderwijs ontstaat. Voor de kleutergroep is dit aanbod er al wel, in samenwerking met Sterk Huis. Dit loopt erg goed. Voor de oudere leerlingen is dit aanbod er helaas nog niet.”

Problemen voorkomen
Rianne: “Met 80% van onze leerlingen gaat het goed zonder dat hulp moet worden ingevlogen. Voor de overige 20% is het moeilijker. Voor 15% daarvan vinden we een goed hulpaanbod, waarna het ook met hen beter gaat. Echter, voor 5% van de leerlingen lukt dit niet met het huidige hulpaanbod. Met deze kinderen gaat het thuis en op school niet goed en zij lopen het risico niet meer naar school te kunnen gaan. Zij moeten uiteindelijk de maatschappij in, terwijl de situatie voordat ze volwassen zijn al zeer slecht is.”

Alexander: “Met goede vroegsignalering is nog veel te voorkomen.” Alexander ziet in leerlingendossiers dat vaak tijdens de eerste jaren van het primair onderwijs al bekend was dat het niet goed ging met en rondom een leerling. “Je ziet dat er dan nog niet aan de bel wordt getrokken, maar dat een leerling na een tijdje wordt overgeplaatst van regulier basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs. In de jaren daarna volgt vaak de ene behandeling na de andere bij steeds andere zorgverleners, terwijl meteen breed naar het hele systeem gekeken had moeten worden.” Alexander ziet daarnaast graag dat één casemanager vanaf het begin voor langere tijd zicht houdt op een gezin. “Hiermee kan veel ellende voorkomen worden”, denkt ook Rianne.

Rondpompen
Rianne en Alexander zijn het er over eens: “Een traject heeft de meeste kans van slagen als de zorgpartners samenwerken met school. Een driehoek van behandeling, begeleiding en school is nodig. Hiermee kan worden voorkomen dat een kind thuis komt te zitten en na behandeling weer bij een andere school geplaatst wordt, waar het ook weer mis gaat als daarnaast geen begeleiding op school wordt ingezet. Het blijft dan rondpompen.” Rianne merkt op dat Veilig Thuis een signalerende rol heeft als het gaat over een goed werkende keten en kwaliteit van het beschikbare hulpaanbod.

Op de vraag of er vanuit De Keyzer met betrekking tot Veilig Thuis nog tips zijn voor andere scholen is Alexander duidelijk: “Ook voor andere scholen zou het goed zijn om structureel overleg te hebben met Veilig Thuis. Onduidelijkheden en verwachtingen kunnen dan besproken worden, dit schept begrip over en weer. Ook wij waren in de veronderstelling dat na een melding bij Veilig Thuis een probleem gelijk zou worden opgelost, maar dat is niet altijd mogelijk. Scholen vinden het soms lastig om een melding te doen bij Veilig Thuis omdat daardoor de relatie met ouders onder druk kan komen te staan. Openheid en eerlijkheid naar ouders kan hierbij echter helpen.”

Persoonlijke drijfveer
Rianne: “Onderwijs is de sleutel om tot ontwikkeling te komen. Het grootste deel van onze leerlingen verlaat met een diploma de school en wij hebben er dan vertrouwen in dat ze een goede toekomst tegemoet gaan.” Alexander: “We hebben gelukkig veel succesverhalen van leerlingen die we goed hebben kunnen helpen, soms met hulp vanuit bijvoorbeeld Sterk Huis of GGZ. We blijven ons ervoor inzetten om goed onderwijs neer te zetten en om ook voor de 5% van de leerlingen, waarmee het ondanks extra inzet niet goed gaat, het juiste hulpaanbod te krijgen in de toekomst.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: