Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan.....Ellen en Iris

Terug

De vijf vragen aan…. Ellen vanuit Reclassering Nederland deelnemer Actie(gericht)overleg en Iris, voorzitter Actie(gericht)overleg en casemanager Veilig Thuis Midden-Brabant.

Wat is het Actie(gericht)overleg: soms is er een vermoeden van samenloop tussen straf en zorg, is er aannemelijk gevaar of een dreigende crisis. Politie of Veilig Thuis hebben behoefte om met elkaar en met de Officier van Justitie te overleggen over de beste aanpak en de juiste samenstelling van interventies. Dan vindt vroegtijdige afstemming plaats in het Actieoverleg. De RvdK en de reclassering sluiten waar nodig of op eigen initiatief aan.

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Ellen vertelt: “Online tijdens de lockdown toen Iris het voorzitterschap overgenomen heeft in het actie(gericht)overleg. Grappig dat we elkaar nog nooit real life gezien hebben.”
Iris: “Ja dat klopt, vanaf februari 2021 ben ik vanuit Veilig Thuis betrokken bij het actie(gericht)overleg en daar heb ik Ellen leren kennen in haar werk bij Reclassering Nederland (RN).”

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Ellen licht toe: “We fungeren beiden namens onze moederorganisatie in het actie(gericht)overleg, sinds januari 2020 maak ik daar deel van uit.” Iris: “Dat is al een ruime periode, ik heb vanaf februari jl. het voorzitterschap overgenomen en vanuit Veilig Thuis breng ik ook de casuïstiek in.”
Ellen: “Binnen het actie(gericht)overleg werken we samen aan het versterken en verbinden van de samenwerking tussen straf en zorg op het gebied van ernstig huiselijk geweld, strafbare kindermishandeling en stalking. Hierbij wordt systeemgericht gekeken.”

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Ellen: “We zijn allebei erg toegewijd en kijken vanuit verschillende invalshoeken en organisaties. We vullen elkaar aan in visie en informatie.” Iris beaamt: “Daar ben ik het zeker mee eens. Op inhoud zie ik een grote meerwaarde in het feit dat binnen het actie(gericht)overleg zowel het pleger- als slachtoffer perspectief benaderd worden.” Ellen: “Er een goede sfeer waarbij het mogelijk is elkaar kritisch te bevragen en daardoor blijf je scherp in je eigen werk, visie en handelen.” Iris: “Dat is absoluut zo en daarbij is het contact erg laagdrempelig waardoor we elkaar snel en makkelijk weten te vinden, dat maakt de samenwerking prettig.”

Wat zijn hierin de sterkste punten van de ander?
Ellen benoemt: “Iris voert het voorzitterschap professioneel uit. Zij is nieuwsgierig en stelt verdiepende en kritische vragen op een open en onbevangen manier. Hierdoor is de sfeer binnen het actie(gericht)overleg ook erg prettig en dat draagt zeker bij aan een goed overleg en samenwerking.” Iris reageert: “Wat leuk Ellen dat je dat zo benoemt. Ik stel inderdaad veel vragen omdat ik ook het strafproces goed wil begrijpen.” Ellen: de antwoorden lijken voor het OM en RN vaak voor de hand liggend, maar het zet ons wel aan het denken. Laatst zou een pleger op zitting komen en Iris vroeg “wat als deze pleger vrij komt”, kijkend vanuit het slachtoffer perspectief. Niemand had echter verwacht dat deze pleger vrij zou komen, daar gingen we gezien het delict gewoonweg niet vanuit.”
Iris: “Vanuit Veilig Thuis kan ik het slachtofferperspectief onder de aandacht brengen, daar waar het OM en RN meer gericht zijn op de pleger, hetgeen bijdraagt een aan goede verbinding.
Over de sterke punten van Ellen kan ik zeggen dat ik haar een prettige collega vind, met veel kennis en een prettige manier van communiceren. Ondanks dat we nog maar een vrij korte periode samenwerken is het contact zoals eerder gezegd laagdrempelig en weten we elkaar inmiddels ook buiten het actie(gericht)overleg in andere casuïstiek te vinden. Het is een zeer waardevolle samenwerking tussen onze moederorganisaties.”

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Iris merkt op: “Het Actie(gericht)overleg zal zeker nog uitgebreid worden, dat staat nog erg in de kinderschoenen en hierin hebben we de afgelopen periode al wat slagen kunnen maken. Wat betreft de samenwerking tussen Veilig Thuis en RN zie ik zeker kansen gericht op de plegeraanpak; samenwerken in plaats van naast elkaar werken. Dit komt de cliënt ten goede.”
Ellen vult aan: “De kennis die wij opdoen zou breder belegd kunnen worden binnen de organisaties, zoals bijvoorbeeld nog meer slachtofferbewust werken binnen RN en bij Veilig Thuis zou de kennis en mogelijkheden van het strafrecht vergroot kunnen worden.” Iris: Het actie(gericht) overleg kan daar een goede bijdrage aan leveren door collegae hierin te betrekken en in mee te nemen.” Ellen: “Binnen de RN is de BORG training bijvoorbeeld in ontwikkeling zodat deze niet alleen opgelegd, maar ook vrijwillig gevolgd kan worden. Deze training richt zich op de plegers van huiselijk geweld en de (ex-) partners worden hierin meegenomen.” Iris: “Deze training ken ik nog vanuit het verleden, wat goed dat dit aanbod mogelijk ook in een vrijwillig kader gevolgd kan worden. Dit kunnen we dan weer meenemen als aanbod vanuit het Actie(gericht)overleg.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: