Sluit website direct

menu

Aanpak Ouderenmishandeling regio Hart van Brabant

Terug

Aanpak Ouderenmishandeling is een van de focuspunten in 2022 van de Regionale aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant

Dit doen ze samen met meer dan 25 partnerorganisaties (waaronder Veilig Thuis) op het vlak van straf, zorg, ondersteuning en welzijn. Deze organisaties zijn verenigd in het bestuurlijk platform. Ze zetten de schouders eronder om het probleem aan te pakken. Want één ding is duidelijk: niemand kan dit probleem alleen oplossen. De organisaties werken vanuit een gezamenlijke visie: gefaseerd samenwerken aan veiligheid. 
Op woensdag 29 juni a.s. wordt er van 15.00 tot 16.30 u. een online bijeenkomst over signaleren van ouderenmishandeling georganiseerd. Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris bij Isala en ontwikkelaar spel Achterdevoordeur, gaat in gesprek met zorg en veiligheidspartners, zoals Veilig Thuis, Actief Zorg en ETZ, over het signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling.
Op dinsdag 18 oktober a.s. is er in de middag een regionale bijeenkomst op locatie over signaleren van ouderenmishandeling. Tijdens deze bijeenkomst zullen naast een plenaire start, workshops worden aangeboden rond thema’s als financiële uitbuiting van ouderen, ontspoorde mantelzorg en zal er ook een mogelijkheid zijn om kennis te maken met Achter de VR-bril waarmee je via Virtual Reality in een casus duikt.
Voor meer informatie kijk op: https://expertisecentrum-hgkm.nl/webinar-signaleren-van-ouderenmishandeling/ 

Wat is ouderenmishandeling?
Bij ouderenmishandeling vindt (herhaaldelijk) lichamelijke of psychische mishandeling van een oudere plaats. Soms lijdt een oudere materiële schade. De oudere is vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk van degene die mishandelt. Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten. De mishandeling kan zowel actief (slaan, schoppen, knijpen) als passief (nalaten van zorg, verwaarlozing) zijn. Soms zijn mishandelingen moedwillig. We noemen dat: opzettelijke mishandeling. Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Soms wortelt ouderenmishandeling in een lange traditie van familiegeweld en conflicten. Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger. Dat noemen we ontspoorde zorg. Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen niet dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. In ongeveer 35 procent van alle gevallen doet de pleger dit uit pure onmacht of onwetendheid.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling
Op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen. Door verschillende organisaties in het land, zoals Veilig Thuis, worden activiteiten georganiseerd om meer zichtbaarheid te geven aan dit veelal verborgen probleem.

Ouderenmishandeling: hoe vaak komt het voor
Als men denkt aan huiselijk geweld en/of geweld in afhankelijkheidsrelaties, is ouderenmishandeling vaak niet het eerste waaraan wordt gedacht. Het vindt echter dagelijks plaats in onze omgeving maar helaas rust er nog steeds een taboe op. Eén op de twintig ouderen boven de 65 jaar wordt herhaaldelijk mishandeld[1]. Soms gebeurt dit door een beroepskracht, maar meestal door een familie- of gezinslid of een andere bekende. Het kan hierbij gaan om fysiek, emotioneel of seksueel geweld. Ook financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg[2], verwaarlozing, schending van rechten en mishandeling in zorginstellingen behoren tot ouderenmishandeling. Volgens het CBS zijn in 2020 in Nederland 2595 meldingen gedaan van ouderenmishandeling.

Hoe herken je ouderenmishandeling?
Er zijn diverse signalen[3] die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zoals:

 • zichtbaar letsel;
 • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
 • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
 • depressies of onverklaarbare angst;
 • schichtig of teruggetrokken gedrag;
 • onverklaarbare uitgaven;
 • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
 • lege koelkast.

Wat kun je doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?
Bij een vermoeden van ouderenmishandeling in je omgeving, kun je het volgende doen:

 • Sta open voor signalen van ouderenmishandeling: Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
 • Praat met de betrokkenen: Besef dat ouderenmishandeling vaak het gevolg is van onmacht. Je kunt al helpen door er te zijn voor de betrokkenen. Of door een luisterend oor te bieden.
 • Bel Veilig Thuis voor advies (0800 2000): Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met je en bepaalt samen met jou wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kun je een melding doen.

 

[1] Bron: Trimbos Instituut (https://www.trimbos.nl/kennis/ouderenpsychiatrie-nkop/ouderenmishandeling/)

[2] Meer informatie: https://www.veiligthuismiddenbrabant.nl/media/ybujutth/vtmb_folder_ontspoorde-mantelzorg.pdf

[3] Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/vraag-en-antwoord/hoe-herken-ik-ouderenmishandeling )

Ik zoek hulp

Deel deze website: