menu

Mijn rechten als cliënt

Terug

Rechten
Als cliënt van Veilig Thuis Midden-Brabant heeft u rechten. Zo heeft u recht op informatie, privacy en recht op een professional die 'professioneel handelt'. Ook als u geen directe cliënt bent maar als betrokken burger een adviesvraag of melding heeft gedaan bij Veilig Thuis Midden-Brabant, heeft u rechten.

Bent u ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis Midden-Brabant?
Wij helpen u graag om dit op te lossen. Bespreek uw ontevredenheid met de medewerker van Veilig Thuis waarmee u te maken heeft of heeft gehad.
Daarnaast hebben wij een folder ontwikkeld tezamen met een klachtenformulier. Lees in de Klachtenfolder welke stappen u kunt ondernemen. Zo nodig kunt u vervolgens het Klachtenformulier invullen en opsturen.

Ondersteuning
U hebt als cliënt of als adviesvrager of melder meer ondersteuning nodig? Dat kan.
Tijdens de stappen die u onderneemt, kunt u ook terecht bij het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ beantwoordt uw vragen en geeft advies. Het AKJ is onafhankelijk. Klik hier om naar de website te gaan van het AKJ.
I www.akj.nl
E info@akj.nl
T (088) 5551000

Recht op een vertrouwenspersoon
Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen? Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. Heeft u behoefte aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over uw klacht? Dan brengt het AKJ u in contact met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang, die het vertrouwenswerk in uw regio uitvoert.

Zo bereikt u de vertrouwenspersoon

 • Bel naar 088 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

  Zie ook: www.akj.nl/Veiligthuis.

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen
1. Veilig Thuis Midden-Brabant staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
2. De cliënt maakt van te voren duidelijk dat hij/zij een geluidsopname wil maken.
3. De cliënt verstrekt aan Veilig Thuis Midden-Brabant een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als Veilig Thuis Midden-Brabant de opname maakt).
4. Noch de cliënt noch Veilig Thuis Midden-Brabant knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
5. Noch de cliënt noch Veilig Thuis Midden-Brabant verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Privacy & verwerken van Persoonsgegevens
Veilig Thuis Midden-Brabant bewaart gegevens van u in een dossier. Het dossier bevat privacygevoelige informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Hier leest u daar alles over. Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van geweld in afhankelijkheidsrelatie (huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of oudermishandeling) te onderzoeken.
Veilig Thuis vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat goed wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Uw gegevens worden in de eerste plaats vastgelegd om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat we u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden.

Bij het vastleggen van uw gegevens nemen we onder andere de volgende punten mee:

 • Respecteren van wetgeving
 • Privacy en gegevensbescherming mag goede verantwoorde zorg niet in de weg staan
 • Zorgvuldigheid en een goede bescherming van de gegevens staat voorop maar het helemaal uitsluiten van datalekken is niet mogelijk.
 • Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
 • De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor we ze vastgelegd hebben

Naast de gegevens van cliënten en medewerkers administreert Veilig Thuis gegevens van sollicitanten, raad van toezicht, vrijwilligers, bezoekers, contractpartners, uitzendkrachten, ZZP'ers, detachanten en ketenpartners. Hiermee nemen we natuurlijk evenveel zorgvuldigheid in acht als met de gegevens van onze cliënten.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Veilig Thuis heeft een functionaris gegevensbescherming, die toeziet op en adviseert over het zorgvuldig en volgens wet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens. Dit is de heer Stephan van der Pol. Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens of u voelt zich niet prettig omtrent het gebruik van uw gegevens door Veilig Thuis, neem dan gerust contact met de functionaris gegevensbescherming op voor advies en informatie rondom privacy. Dit kunt u doen via mailadres FG@veiligthuismiddenbrabant.nl  

Meer lezen
Het is goed dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en waar en hoe we ze verzamelen, wat ermee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Hieronder leest u meer over welke gegevens veilig thuis registreert, met welk doel en hoelang ze worden ze bewaard:

Als u onze website gebruikt;
Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacybeleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.
Als u via de website een contactverzoek indient worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen, of uw vraag te beantwoorden. Als we uw vragen beantwoord hebben of u in contact gebracht hebben met de juiste persoon worden uw gegevens verwijderd.
Als u advies vraagt;
Als u advies vraagt dan wordt er met uw goedkeuring een adviesdossier aangemaakt op uw
achternaam. Wanneer het nodig is om nogmaals contact te hebben kan, met uw toestemming, uw telefoonnummer en of adres vastgelegd worden. 
Als u een cliënt bent;
Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van geweld in een afhankelijkheidsrelatie (huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of oudermishandeling) te onderzoeken. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken. Wij gebruiken deze gegevens zodat wij u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden. De volgende gegevens leggen we altijd vast:naam en adres gegevens, telefoonnummer, het Burgerservicenummer, geboortedatum en geslacht. We hebben deze gegevens nodig om contact met u te kunnen opnemen en om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten wij, om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat we u en uw gezin goed kunnen begeleiden of om u voldoende veiligheid te kunnen garanderen, andere gegevens vastleggen. Dit leggen we vast in uw cliëntendossier, het gaat hierbij over gegevens zoals uw leefgewoonte, opleiding en beroep, de samenstelling van uw gezin en netwerk, psychische gegevens.
Het is in beginsel verboden om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken (zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens). Wij zijn echter als uitzondering op deze regel door de wet bevoegd om gegevens over gezondheid en gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld te verwerken (artikelen 30 lid 3 sub a Uitvoeringswet AVG en artikel 5.1.6 WMO).
Verder worden de gegevens ook gebruikt om interne en externe controles te kunnen laten uitvoeren zoals de accountantscontrole, of kwaliteitscontroles te kunnen doen, en om onze begeleiding te kunnen verbeteren. Veilig Thuis bewaart gegevens van u en betrokkenen in een dossier. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. Veilig Thuis gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
Als u cliënt bent van Veilig Thuis worden uw gegevens voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben geregistreerd, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard, of tot het jongste kind uit het gezin 18 jaar oud is.
Als u een melding doet;
Als u een melding doet worden de volgende gegevens over u vastgelegd: voor- en achternaam, telefoonnummer, relatie tot de betrokkenen en zonodig uw adresgegevens. Deze gegevens heeft Veilig Thuis nodig om bij vragen over de melding die u gedaan heeft contact met u op te nemen, of om terugkoppeling aan u te kunnen geven. Indien u een melding doet bij Veilig Thuis dan  worden uw gegevens net zolang bewaard als het dossier van de persoon over wie u een melding heeft gedaan. In overleg met u kunt u een anonieme melding doen, dat betekent dat uw gegevens niet bekend worden bij de persoon over wie u een melding doet.
Als u het kantoor van Veilig Thuis Midden-Brabant bezoekt (Spoorlaan Tilburg);
Voor uw en onze veiligheid hebben wij in het gebouw camerabewaking. Dit wordt aangegeven bij het betreden van het gebouw. De bewakingsbeelden worden vastgelegd en worden na 7 dagen vernietigd.
Als u een klacht indient over de hulpverlening;
Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen legt de klachtenadministratie uw naam, leeftijd, contactgegevens en alle bijzonderheden die u ingevuld heeft over uw klacht vast, evenals de wijze waarop uw klacht is behandeld. Deze gegevens bewaren we twee jaar. Deze worden daarna vernietigd. Indien de externe klachtencommissie voor de behandeling van een klacht gegevens bij ons opvraagt geven wij die alleen maar door met uw toestemming.

Hoe worden uw gegevens beveiligd
Veilig Thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online (‘in the cloud’ opgeslagen), ons computersysteem is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. De beveiliging vindt onder andere plaats door meerder technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, virusscanners, wachtwoordbeleid, beleid rondom autorisaties toegang tot gegevens, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers. 

Wie heeft toegang tot uw dossier
Medewerkers van Veilig Thuis die betrokken zijn bij uw begeleiding of juridische vragen t.a.v. uw gezinssituatie, hebben toegang tot de informatie in uw dossier. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden in uw casus. Alle medewerkers van Veilig Thuis hebben getekend voor geheimhouding.
Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben secretaressen toegang tot het dossier.
Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
Jaarlijks krijgt Veilig Thuis bezoek van een kwaliteitsauditor. Voor de financiële- en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan hebben jouw ouders of jouw voogd recht op inzage in jouw dossier. Als je 16 jaar of ouder bent, dan hebben jouw ouders of voogd jouw toestemming nodig om jouw dossier in te zien.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Veilig Thuis mag uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Wij doen dit het liefst met uw toestemming en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad. Wanneer Veilig Thuis uw persoonsgegevens doorgeeft, dan vertellen wij dit van te voren. De volgende situaties zijn uitzonderingen hierop. Hiervoor is altijd een wettelijk basis. We vragen dan niet uw toestemming en geven de gegevensverstrekking aan derde ook niet vooraf aan u door:

 • Als het voor de begeleiding of het onderzoek nodig is, verstrekt Veilig Thuis gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij uw begeleiding. Soms is het nodig, in geval van een onderzoek bijvoorbeeld, dat Veilig Thuis informatie opvraagt bij andere professionals zoals scholen, huisartsen of de thuiszorg.
 • Veilig Thuis mag gegevens uitwisselen met de het tuchtcollege in het geval van een tuchtklacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen.
 • Veilig Thuis geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en het geleverde type dienstverlening door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. In dit kader ontvangt het CBS uw BSN en uw naam, ten behoeve van beleidsontwikkeling. Deze verplichting igt vast in de Wet op het Centraal bureau voor statistiek

Wat zijn uw rechten
- Recht op inzage
: U heeft het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Veilig Thuis vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
- Recht op rectificatie
: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Veilig Thuis.
- Recht op overdracht
: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Veilig Thuis opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Veilig Thuis al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
- Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Veilig Thuis vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens uit alle systemen en databases.
- Recht op beperking van de verwerking: Wilt u niet dat Veilig Thuis uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen of tijdelijk beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw verzoek mag niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen van Veilig Thuis.
- Recht om toestemming in te trekken: Heeft u toestemming gegeven aan Veilig Thuis voor het verwerken van gegevens of het opvragen van gegevens bij derden en ziet u hiervan af? Dan heeft u het recht om uw toestemming weer in te trekken.
- Recht op het indienen van een klacht
: U heeft het recht om een klacht in te dienen, als u vindt dat Veilig Thuis niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Bij voorkeur zien we dat u en de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende het probleem samen bespreken. Zijn er dan nog zaken onduidelijk dan kunt u hiervoor de Functionaris Gegevensbescherming van Veilig Thuis aanspreken. Komt u er dan niet uit dan kunt u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten op inzage, rectificatie, beperken van de verwerking, intrekken van toestemming en u bent nog in zorg, bespreek het dan met uw casemanager.

Uw verzoek mag niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen van Veilig Thuis. Indien Veilig Thuis om die reden uw verzoek niet kan inwilligen zullen wij u hierover informeren. 

U kunt alleen gebruik maken van uw rechten als het uw eigen dossier of het dossier van uw kind betreft. Staan er gegevens over derden in uw dossier, dan mogen wij die gegevens niet beschikbaar stellen en worden ze uit het dossier verwijderd.

Voor het inzien van het dossier door of van een jeugdige gelden de volgende wettelijke regels:

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan kan je in principe niet je eigen dossier inkijken. Alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens jou doen.
 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Zowel jij als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. Jouw wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van jou nodig.
 • Bent u 16 jaar of ouder? Dan hebt u alleen recht op inzage. Wil uw wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is uw toestemming nodig.   
 • Wanneer u gebruik maakt van uw recht om uw gegevens te wissen (recht op vergetelheid) bewaren wij uw verzoek hiertoe, voor de duur van de bewaartermijn van het oorspronkelijke dossier. Wij moeten kunnen aantonen waarom wij de wettelijke bewaartermijn niet hebben gehandhaafd.
 • Als u niet meer in zorg bent bij Veilig Thuis kun u gebruik maken van deze rechten door een verzoek hiervoor te sturen naar info@veiligthuismiddenbrabant.nl

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met het privacy statement door ons zijn verwerkt.U kunt die klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Veilig Thuis. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: