Sluit website direct

menu

Mijn rechten als cliënt

Terug

Rechten
Als cliënt van Veilig Thuis Midden-Brabant heeft u rechten. Zo heeft u recht op informatie, privacy en recht op een professional die 'professioneel handelt'. Ook als u geen directe cliënt bent maar als betrokken burger een adviesvraag of melding heeft gedaan bij Veilig Thuis Midden-Brabant, heeft u rechten.

Bent u ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis Midden-Brabant?
Wij helpen u graag om dit op te lossen. Bespreek uw ontevredenheid met de medewerker van Veilig Thuis waarmee u te maken heeft of heeft gehad.
Daarnaast hebben wij een folder ontwikkeld tezamen met een klachtenformulier. Lees in de Klachtenfolder welke stappen u kunt ondernemen. Zo nodig kunt u vervolgens het Klachtenformulier invullen en opsturen.

Ondersteuning
U hebt als cliënt of als adviesvrager of melder meer ondersteuning nodig? Dat kan.
Tijdens de stappen die u onderneemt, kunt u ook terecht bij het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ beantwoordt uw vragen en geeft advies. Het AKJ is onafhankelijk. Klik hier om naar de website te gaan van het AKJ.
I www.akj.nl
E info@akj.nl
T (088) 5551000

Recht op een vertrouwenspersoon
Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen? Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. Heeft u behoefte aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over uw klacht? Dan brengt het AKJ u in contact met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang, die het vertrouwenswerk in uw regio uitvoert.

Zo bereikt u de vertrouwenspersoon

 • Bel naar 088 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

  Zie ook: www.akj.nl/Veiligthuis.

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

 1. Veilig Thuis Midden-Brabant staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
 2. De cliënt maakt van te voren duidelijk dat hij/zij een geluidsopname wil maken.
 3. De cliënt verstrekt aan Veilig Thuis Midden-Brabant een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als Veilig Thuis Midden-Brabant de opname maakt).
 4. Noch de cliënt noch Veilig Thuis Midden-Brabant knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
 5. Noch de cliënt noch Veilig Thuis Midden-Brabant verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

De verwerking van uw persoonsgegevens
Welke rechten heeft u en hoe is uw privacy geregeld?
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doel en rechtsgrond)

Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken en hulp in te zetten. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Om deze opdracht goed te kunnen vervullen, zijn wij bevoegd om uw persoonsgegevens te verwerken (grondslag: artikel 5.1.6 lid 1 WMO). Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat wij u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden (doelbinding).

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens. Veilig Thuis is door de wet bevoegd om gegevens over gezondheid en gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld te verwerken (artikelen 30 lid 3 sub a Uitvoeringswet AVG en artikel 5.1.6 WMO).

Veilig Thuis verwerkt de (persoons)gegevens van u en andere betrokkenen in een dossier. In het dossier staan persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier de relevante inhoudelijke informatie die Veilig Thuis heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus gevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. Veilig Thuis gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Wie heeft toegang tot uw dossier?
Alle medewerkers van Veilig Thuis hebben toegang tot de dossiers. Zij hebben getekend voor geheimhouding.

Uitvoering dienstverlening:

 • Medewerkers van Veilig Thuis die betrokken zijn bij uw melding, hebben toegang tot de informatie in uw dossier. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, heeft de cliëntenadministratie toegang tot uw dossier.

Onderzoek & controle:

 • Daarnaast kunnen leidinggevenden, werkbegeleiders en beleidsmedewerkers dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
 • Veilig Thuis voert soms in het kader van het algemeen belang, onderzoek uit samen met hogescholen en universiteiten. Het kan zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek. Wij vragen u dan vooraf om toestemming. Indien onderzoekers toegang krijgen tot uw dossier, gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook tekenen de onderzoekers een geheimhoudingsverklaring. In de uiteindelijke onderzoeksrapportage zijn nooit persoonsgegevens opgenomen. Als gegevens uit uw dossier geanonimiseerd worden gebruikt voor een onderzoek, hoeven wij uw toestemming niet te vragen.
 • Jaarlijks krijgt Veilig Thuis bezoek van de accountant. Voor de financiële en kwaliteitscontroles, kan door de accountant steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Daarnaast kan er sprake zijn van een externe kwaliteitsauditor die steekproefsgewijs in de dossiers kan kijken om te toetsen of wij aan de eisen voldoen. Medewerkers van deze organisaties hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Met wie wisselt Veilig Thuis uw gegevens uit?
Veilig Thuis mag uw gegevens uitwisselen met anderen als dat nodig is voor het behandelen van de melding waarbij sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Daarvoor hebben wij geen toestemming van u nodig. Wel informeren wij u zo veel mogelijk van tevoren dat wij uw gegevens doorgeven. We delen alleen de gegevens waarvan wij het nodig vinden om die te delen met als doel om de juiste hulp voor u in te zetten en/of onderzoek te doen. Er zijn twee uitzonderingen wanneer wij u niet van tevoren informeren:

 • Voordat wij besluiten wat wij met de melding doen, vragen we aan enkele organisaties of u daar al bekend bent. Dat doen wij om te voorkomen dat niet-passende ondersteuning wordt ingeschakeld.
 • Ook vragen wij informatie op bij de politie, GBA, Raad voor de Kinderbescherming om de melding beter te kunnen beoordelen op veiligheid (verrijken).

Wanneer het om veiligheidsredenen nodig is kunnen wij ook andere professionals om informatie vragen zonder u van tevoren te informeren.

Ten slotte moeten wij gegevens leveren aan het CBS over ons werk. Dit betekent dat wij van alle dossiers een volgnummer (door het systeem gegenereerd) en een geanonimiseerde geboortedatum van de direct betrokkenen (alleen het geboortejaar) doorgeven aan het CBS.

Kunt u de persoonsgegevens in uw dossier inzien?
U kunt om inzage in de persoonsgegevens in uw dossier vragen. U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of, indien u een kind heeft, over uw kind waarover u gezag heeft. Bij dat laatste gelden de leeftijdsgrenzen hieronder. Gegevens over andere personen in het dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander. U kunt een afschrift vragen van het dossier. Bij het verstrekken van informatie dienen wij ervoor te zorgen dat deze informatie de (privacy)belangen van derden (andere betrokken personen, organisaties) niet schaadt.

Kan een kind/jongere de persoonsgegevens van het dossier inzien?
Is een kind jonger dan 12 jaar? Dan mag het kind niet zijn eigen dossier inkijken. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens of samen met het kind doen.

 • Is een jongere tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jongere als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van de jongere nodig.
 • Is een jongere 16 jaar of ouder? Dan heeft alleen de jongere recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van de jongere nodig.

Uw rechten
U heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

 • Correctie van uw persoonsgegevens wanneer er feitelijke onjuistheden in staan.
 • Verwijdering (“wissing”) van uw gegevens als er geen sprake blijkt te zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling (het vermoeden is weerlegd). Soms is er geen sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling maar zijn er wel zorgen, dan bewaren wij het dossier. Ook wanneer er andere wetgeving m.b.t. bewaarplichten (andere dan hieronder beschreven) aan de orde is of ter verdediging bij een klacht of een rechtszaak hoeven wij de gegevens niet te wissen.
 • Het (tijdelijk) stopzetten van het verwerken van uw persoonsgegevens als deze niet juist zijn.

Als u een van deze rechten wilt, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Veilig Thuis. Als het nodig is, dan stemt Veilig Thuis af met de Functionaris Gegevensbescherming voor een advies.

Hoe lang wordt uw dossier bewaard?
Veilig Thuis is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit uw dossier of het dossier van uw kind ten minste 15 jaar te bewaren na afsluiting van de melding. Dit wordt verlengd tot het jongste kind binnen het gezin meerderjarig is.

Beveiliging
De beveiliging van uw gegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, virusscanners, wachtwoordbeleid, beveiliging van verbindingen, logging van toegang, specifieke afspraken met derden (verwerkersovereenkomsten), protocollen, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers. Daarnaast gelden er voor de medewerkers geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsbepalingen uit wet, beroepscode of (arbeids)overeenkomst.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
Veilig Thuis maakt geen gebruik van profilering zoals beschreven in de AVG en ook geautomatiseerde besluitvorming wordt niet toegepast.

Klachten
Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens (op het gebied van privacy en/of in-formatieveiligheid) door Veilig Thuis, dan kunt u het probleem bespreken met uw contactpersoon van Veilig Thuis en/of de teammanager. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, of u wilt geen gesprek, dan kunt u een klacht indienen die conform onze klachtenprocedure behandeld zal worden. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Wij betrekken de Functionaris Gegevensbescherming indien nodig. Deze kan over uw situatie onafhankelijk advies geven.

Contactgegevens
Veilig Thuis Midden Brabant
Spoorlaan 448
5038 CH Tilburg
T 0800 2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar)
T (013) 751 67 89 (voor professionals)

Functionaris Gegevensbescherming
U kunt de Functionaris Gegevensbescherming benaderen voor advies en informatie rondom privacy via het mailadres FG@veiligthuismiddenbrabant.nl. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u meer informatie over de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). U kunt hen ook om advies vragen.

Ik zoek hulp

Deel deze website: